سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صادقی پور مروی – محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

در عصر کنونی استفاده¬های غیر اصولی و حتی استفاده¬های برنامه¬ریزی شده زندگی صنعتی، منجر به ایجاد اراضی غیر قابل استفاده شده است. این بررسی به اصلاح حاصلخیزی خاک¬های غیر قابل کشت با استفاده از کمپوست بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطیپرداخته است. بدین منظور ابتدا مقادیر عناصر شیمیایی موجود در خاک اندازه¬گیری شد. سپس اقدام به کشت گلدانی در طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار شد و اثرات خاک حاصلخیز و تیمارهای مختلف کمپوست بر خاک تخریب شده بررسی گردید. پس از برداشت گیاهان با استفاده از نرم¬افزار MSTATC نتایج مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش مقدار کمپوست و اصلاح خاک، باعث بیشترین عملکرد دانه گیاه نخود و اختلاف معنی¬دار در سطح ۵ درصد با شاهد و بقیه تیمارها گردید. برای اصلاح خاک تخریب شده،۸۰ درصد وزنی از آن با ۲۰ درصد وزنی از خاک غیر تخریب شده مخلوط گردد و سپس با ۲۰ درصد وزنی کمپوست مخلوط شود تا خاک غیر قابل استفاده به کاربری فضای سبز یا کشاورزی تبدیل شود.