سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا پور رحیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
امیر صرافی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
سید احمد عطائی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
سلما کارآمد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در اینطرح با استفاده از مواد بازیافتی فوم پلی استایرن و کنجاله دانه های روغنی (پنبه دانه) سنتز نوعی از پلاستیک های زیست تخریب پذیر با هدف کاهش زباله های پلاستیکی، کنترل آلودگی محیط زیست همچنین جایگزینی پلاستیکهای زیست تخریب پذیر به جای مشتقات نفتی صورت گرفته است. پلاستیک سنتز شده نهایی می تواند پس از تخریب پذیری همانند کودهای شیمیایی عمل کرده و موجب تقویت خاک گردد. پس از انجام دو مرحله نیتراسیون و آمینوسیون روی فوم پلی استایرن مذکور و انجام واکنش پیوند عرضی حرارتی فوم آمینه شده و پروتئین استخراج شده، در مرحله بعد تست تخریب پذیری روی پلیمر نهای انجام می گیرد. در این قسمت با استفاده از کشت باکتریهای خاک و تلقیح آن به نمونه های آماده شده پلیمر نهایی، میزان کدورت نمونه اندازه گیری شده و طبق نمودار به دست آمده حد نهایی تخریب پذیری مشخص می شود. با استناد به نتایج نهایی گزارش شده می توان تخریب پذیری اولیه این پلاستیک را در بازه زمانی ۹۰-۷۰ روز تخمین زد.