– دیوار جنوبی: زاویه تابش آفتاب در تابستان هنگام ظهر تقریبا عمودی است و در زمستان زاویه کمتری دارد. از این خاصیت در ضلع جنوبی خانه های تاریخی کرمانشاه استفاده شده است. قرار دادن اکثر بازشوها و پنجره های بزرگ در این جبهه بنا و حفاظت از این پنجره ها در مقابل آفتاب تابستان به وسیله سایه بان، عقب نشینی سطح پنجره و ایوان از تمهیدات اقلیمی این منطقه است. [۵]

– دیوار جنوبی: زاویه تابش آفتاب در تابستان هنگام ظهر تقریبا عمودی است و در زمستان زاویه کمتری دارد. از این خاصیت در ضلع جنوبی خانه های تاریخی کرمانشاه استفاده شده است. قرار دادن اکثر بازشوها و پنجره های بزرگ در این جبهه بنا و حفاظت از این پنجره ها در مقابل آفتاب تابستان به وسیله سایه بان، عقب نشینی سطح پنجره و ایوان از تمهیدات اقلیمی این منطقه است. [۵]

– استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد : در منطقه سرد و کوهستانی، استفاده از مصالحی که بومی و دارای جرم حرارتی زیاد هستند و حرارت را ذخیره می کنند بهتر است. زیرا این مصالح از لحاظ اقلیمی و اقتصادی مناسب بوده و قطر نسبتا زیاد دیوارها از نظر حرارتی ( جذب حرارت آفتاب در طی روز و حفظ حرارت برای شب هنگام) عملکرد خوبی دارند .[۵] مصالح مورد استفاده خشت، آجر، گچ ،کاشی، سنگ و چوب بوده که خشت و آجر دردیوار، گچ و کاشی جهت اندود و تزئینات، سنگ برای ازاره و چوب در پنجره و در کاربرد داشته است.

– ارتفاع فضاها : ارتفاع اکثر فضاها از جمله اتاق ها را که اصلی ترین فضاهای زندگی هستند، کوتاه در نظر می گرفتند. لذا حفظ حرارت در داخل ساخنمان و گرم نمودن فضاهای داخل، به دلیل سطح تماس کمتر بنا با محیط خارج، بهتر صورت می گرفته است . [۱۰]

– پلان : پلان خانه ها با بافت اطراف خود ترکیب شده و متصل به ابنیه مجاور می باشد که این امر در حفظ حرارت داخل خانه و همچنین ابنیه مجاور موثر است .

بازیافت و استفاده از مصالح بوم آورد

بازیافت و استفاده از مصالح بوم آورد از دیگر راه کارهای معماری سنتی کرمانشاه است. تامین مصالح از منابع بومی بوده و بوم آورد تلقی می شده است. همان گونه که پیش تر گفته شد مصالح به کار رفته در خانه های با ارزش تاریخی در کرمانشاه بنا به ضرورت اقلیم، که استفاده و حفظ حرارت مبنای طراحی اقلیمی می باشد، مصالح بنایی مانند سنگ، آجر و خشت که دارای جرم حرارتی زیاد هستند.

این مصالح اقتصادی و بوم آورد بوده، باعث تعدیل دمای داخل بنا و حفظ حرارت روز برای شب هنگام شده و به دلیل قطور بودن موجب کاهش اتلاف حرارتی می شوند.[۵] این مصالح با توجه به مسائلی همانند دسترسی آسان، سازگاری و تطبیق با شرایط محیطی ، اقلیمی و اقتصادی بوده است.