سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا حقیقت پژوه – دکتری پلیمر – دانشکده فنی دانشگاه تهران . تهران
سیدرضا حسینی – دکتری پلیمر – دانشکده فنی دانشگاه تهران . تهران

چکیده:

تجزیه یا پیرولیز کاتالیستی ،دو معضل تجزیة حرارتی یعنی توزیع گستردة محصول حاصل از تجزیه و نیازمندی به دماهای بالا را ، مرتفع می سازد . در این مقاله ،ضمن مطالعة مکانیزمهای مختلف پیرولیز کاتالیستی ،مدلهای سینتیکی مربوطه و تاثیرات طراحی انواع راکتورها بر فرایند پیرولیز کات الیستی ،یک مکانیزم رادیکالی آزاد بهمراه یک مدل سینتیکی مناسب ،که تفسیر نتایج تجربی بر حسب سرعت طبیعی واکنش را،تسهیل نماید ،ارائه گردید ه است . راکتور آزمایش شده ،یک راکتور ناپیوستة بسترثابت بود ه که در مقایسه با برخی طراحی های انجام شده،اصلاحاتی در آن صورت گرفته است .