سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی
مجید رجبی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی

چکیده:

دراین مقاله با ارا یه ی حل ی دق یق، بازتـابش یـ ک مـوج تخـت مـورب از یـک پوسـته ی اسـتوانه ای همـسانگر د عرضـ ی(Transversly Isotropic )پر شده از و مستغرق در سیال ایده آل مورد بررسی قـرار مـی گیـ رد . روش حـل مبتنـ یبرجدا سازی متغ یرها و استفاده از تجز یه ی هلمهولتز برای بیان بردار جابجا یی بر حسب توابع پ تانسیل اسکالر و اسـتفاده از بسط ها ی مناسب م یدان صوت ی هارمون یک می باش د . درابتدا بسط ها ی میـ دانی مناسـب بـرا ی توابـع پتانـس یل حـاکم برمحیط همسانگرد و مح یط آکوست یک بر حسب توابع بسل و هنکل بیان می گردد . سپس با اعمال شرایط مرزی مناسب ( پیوستگی بردار سرعت و ماتر یس تنش در مرز دو محیط ) ، دستگاه معادلات خطی بر حسب پارامترهای مجهول تـشک یل می گردد که حل مدال این دستگاه با است فاده از نرم افزار Matlab صـورت مـی گیـ رد . در ارا یـ ه ی نتـا یج، تـابع فـرم پیرامون پوسته با ضخامت ۱۰درصد، در فرکانس و زاو یه ی تا بش ثابت، به ازا ی ضرائب سخت ی متغیر ماده ، مـورد بررسـ ی قرار می گیرد .