سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه متحدیان تبریزی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری

چکیده:

اغلب بیماران ترومایی نیاز به خدمات و سرویسهای توانبخشی دارند . سرویسها برای بیمار و آموزش خانواده بسیار مهم بوده که توسط پرسنل بخش اورژانس جهت شناسایی علائم و بررسی بیماری و پیگیری بیماران با صدمات خفیف مغزی انجام می گیرد . آموزش توانبخشی از رنجهای غیر ضروری بیمار جلوگیری می نماید .
اغلب افرادی که دچار صدمات شدید شده انـد بـه سرویـسهای تخصـصی توانبخـشی بـر اسـاس تـشخیص شـان نیـاز دارنـد . سرویسهای توانبخشی بر اساس ناتوانایی های بسیاری برنامه ریزی شده اند . رایج ترین برنامه های توانبخشی تخصصی در تروما عبارتند از : صدمات طناب نخاعی ، صدمات مغزی ، صدمات بافت نرم و استخوان و نیز صدمات متعدد . مزایای برنامه های توانبخشی متعدد شامل تسهیلات واحد ، وسایل و تجهیزات، مخلوطی از حرفه هـا و روشـهای درمـانی مـی باشد .
در افراد با آسیبهای نخاعی ، برنامه های توانبخشی بر تغییر زندگی با توجه به ناتوانی فیزیکی تأکید می نماید . افرادی که دچار ترومای مغزی اند ، به شرایط ویژه و متفاوتی نیاز دارند . بیماران در مرحله کانفیوز و افرادی که تعادل رفتـاری مناسب ندارند، نیاز به توضیح اختصاصی رفتاری و رفتار درمانی دارند ، که بیشتر اوقات شامل محیط ایمن می باشد . لذا در اصل مقاله به تفصیل و با استفاده از مطالعات جدید در مورد روشهای اختصاصی توانبخـشی در بیمـاران ترومـایی بحـث خواهد گردید . امید است مورد توجه همکاران گرامی قرار گیرد