مقاله باز خواني مصراعي از شاهنامه «هم» يا «هم» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: باز خواني مصراعي از شاهنامه «هم» يا «هم»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله فردوسي
مقاله گويش گنابادي
مقاله اختلاف نسخ
مقاله هم يا «هم»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرمگي عمراني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي بر آن شده تا مصراعي را دوباره بازخواني كنيم و بر اين اساس، ايرادي را كه نسخه شناسان شاهنامه پژوه و قافيه سنجان بر آن گرفته اند و از حيث علم قافيه اين بيت را داراي عيب اقوا دانسته اند، برطرف كنيم. دراين مقاله ابتدا ضبط هاي مختلف اين بيت در نسخ چاپي همچون مسكو، ژول مول و جلال خالقي مطلق آورده شده و سپس نظر شارحان مختلف در اين باره آمده است و در قسمت دوم مقاله بر اساس شاهنامه خالقي مطلق ضبط، «هم» بر ضبط «خم» ترجيح داده شده است و در قسمت سوم مقاله، نگارنده قافيه مصرع دوم را نه آنگونه كه شارحان تلفظ كرده اند و معني نموده، خوانده ام، بلكه به نظر مي رسد مصراع دوم را در محل قافيه بايد به گونه اي ديگر خواند يعني: «زمين آمد از سم اسبان به هم» كه در اين صورت با گاو دم مي تواند قافيه باشد، البته دلايل برتري تلفظ «هم» بر «هم» و معاني مختلف آن و اينكه اين واژه در گناباد و بسا اطراف آن هنوز هم به كار مي رود در متن با شواهد و امثال بيان شده است.