سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فریبا حسینی – مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

چکیده:
تراریوم کلکسیونی از گیاهان در محفظه های شیشه ای است اگر تراریوم در محیطی بسته باشد و آب به حالت تعادل درآید برای مدتی ااتیاج به آبیاری ندارد. از جمله عواملی که موجب پایداری تولید محصولات کشاورزی می شود، مسئله بهینه سازی انرژی است. افزایش محصولات زمانی پایدار است که انرژی مورد استفاده در حدبهینه باشد.این مقدار انرژی مصرفی ضمن بازدهی اقتصادی کوتاه مدت،پایداری ظرفیت و کاربردی منابع توتید را در بلند مدت تضمین مینماید ودر صورتی میسر است که استراتژی توسده کشاورزی به جای بازدهی به سمت ترویج کارآیی تغییر جهت دهد.تراریوم شیوهمناسبی برای آموزش رشدگیاهان و نحوه اثر متقابل بین گیاه و محیط و بهینه سازی درمصرف انرژی به مخاطب می باشد. نتایج مطاتده ای مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات نشان داددر روشهای جدیدباغبانی و زراعت بهتر است گیاهان مختلف دریک محیط کاشته شونداضور انواع ریشه هادرکنار هم سبب بهبود رشدو ایجاد همزیستی متقابل می گردد در این همزیستی گیاهان مختلف با در اختیار دادن مواد غذایی و یابرطرف کردن سایرنیازها علاوه برکمک به بقاهمدیگرچشم انداززیبایی نیزبرای بیننده ایجادمی کنند.رطوبت اصلی ترین عامل درنگهداری گیاهان در منازل است لذاباکاشت گیاهان دریک محیط علاوه برافظ رطوبت چیدمانی زیبا ایجاد میشود. این مطالعه به بررسی مزایای کشت گیاهان داخل ظروف شیشه ای نسبت به کشت در فضای باز میپردازد که با ارائه راهکارهایی عملی وموثر درتغییر سیاست انرژی باکاهش درمواردی ازجمله مصرف آب همراه است.