مقاله باغ هاي چهارگانه، ترجمان باورهاي مقدس، نمونه موردي فين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: باغ هاي چهارگانه، ترجمان باورهاي مقدس، نمونه موردي فين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ ايراني
مقاله گوهرهاي چهارگانه
مقاله منزل
مقاله مشاركت
مقاله تشريك
مقاله صناعات گوهرهاي چهارگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باغ هاي ايراني گاه با ساختار چهاربخشي شكل گرفته اند و رمزهايي از حكمت و عرفان ايراني و اسلامي در خود نهفته دارند. در بازگفت اين انديشه كوشيده ايم رمزهاي باغ هاي چهارگانه بر پايه باور مقدس را بگشاييم. درك اين رمزها با آگاهي از دانش حكمت در حوزه دريافت هايي از معاني چهارگوهر بنيادين ماده (خاك،‌ آب، باد و آتش) و صناعاتي است كه از اين چهار گوهر در باغ سازي ايراني پديد آمده و با جهان بيني مشاركت در انديشه ايراني پيوندهايي ژرف برقرار ساخته است و راز تقدس آن را مي توان در مانايي اش جست و جو كرد.
از دريافت هاي اين بازنمود انديشه مي توان چند مهم بر شمرد: تشريك گوهر خاك با چهارباغ به زايش و رويش بركت و منزل گرفتن چهارباغ در مكان هاي مشخصي از باغ منجر مي شود. تشريك گوهر آب با چهار نهر موجب يافته سامانه و تعين بخش قدر (اندازه) در آن و منزل گرفتن آب به شكل چشمه، نهر، حوض، فواره و آب نما شده است. افزون بر اين، تشريك گوهر باد با چهار ديوار به شكل گيري حصارها و دريافت هاي عميق شهودي از عرفان ايراني و اسلامي در حوزه باغ سازي ايراني انجاميده كه راه گشاي كشف رمزهاي نهفته در درون اين پديده ماناست. در نهايت، تشريك گوهر آتش با چهارطاق يا كوشك در باغ، موجب پيدايش مكاني براي يافتن دريافت هايي از منازل گاه هاي چهارگانه (چهارفصل و تقسيمات چهارگانه روز) است.
به هر روي، اين گوهرها در درون انسا با هنبازي خود موجب پيدايش مزاج ها و طبايع و اخلاط شده اند كه تعادل روح و جسم وابسته به آنهاست. در باغ ايراني نيز اين گوهارهاي چهارگانه «منزل» مي گيرند و به دست انسان ايراني تقديس مي شوند. بدين سان از مهم ترين دلايل پيدايش ساحت لطيف و روحاني باغ ايراني، حضور تعادل بخش گوهرها و صناعات حاصل از گوهرهاي چهارگانه است.