مقاله باقيمانده سرب در عضله، کبد و کليه گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه فلاورجان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: باقيمانده سرب در عضله، کبد و کليه گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه فلاورجان اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله عضله
مقاله کبد
مقاله کليه
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خراط طاهردل علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي محيط زيست با فلزات سنگين يکي از مشکلات بالقوه اي است که در اکثر کشورهاي دنيا شناخته شده است. فلزات سنگين در تمام ارگان هاي بدن خصوصا کبد و کليه ها تجمع مي يابند. مطالعه حاضر با هدف تعيين غلظت سرب در نمونه هاي عضله، کبد و کليه ۵۷ راس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه فلاورجان اصفهان انجام شد. غلظت سرب در نمونه ها به روش اسپکتوفتومتري جذب اتمي کوره بعد از مرحله هضم در اسيد اندازه گيري شد. ميانگين غلظت سرب در نمونه هاي عضله، کبد و کليه به ترتيب ۰٫۰۱۲±۰٫۰۰۷، ۰٫۱۸۹±۰٫۰۷۷ و ۰٫۳۸۸±۰٫۱۲۲ ميلي گرم در کيلوگرم (بر پايه وزن مرطوب) به دست آمد. مطابق نتايج به دست آمده از اين مطالعه، ميانگين غلظت سرب در تمام نمونه ها پايين تر از حداکثر ميزان تعيين شده توسط اتحاديه اروپا بود. غلظت سرب در ۱٫۸% از نمونه هاي کبد و ۸٫۸% از نمونه هاي کليه بالاتر از حداکثر ميزان تعيين شده از طرف اتحاديه اروپا (به ترتيب ۰٫۰۱، ۰٫۵ و ۰٫۵ ميلي گرم در کيلوگرم براي عضله، کبد و کليه) به دست آمد. تجزيه و تحليل آماري نشان داد اختلاف معني داري بين ميزان غلظت سرب در نمونه هاي کبد و کليه بين گروه هاي سني وجود دارد (P<0.05).