سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پوریا جوان – سرپرست کمیته مستند سازی علمی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران کشو

چکیده:

روش کنترل حالت وک یفیت ) ) Circumstantiality’s Control Method از ز یر شاخه ها ی مهندس ی ارزش در راستای بهینه کردن عملکرد و محصول می باشد . در گام اول این روش با صرف نظر کردن از صرفه اقتصادی , بهترین محصول طراح ی شده ودر گام دوم با اقتصاد ی نمودن محصول گام اول به ینه ت رین محصول ممکنساخته می شود . دید طراح ی محصول وسپس اقتصاد ی نمودن آن در ا ین روش کل یه حالات ممکن در تول ی د محصول بهینه را در ن ظر م ی گیرد . مهمترین اصل در ا ین روش راهکار افزا یش کیفی ت است , در واقع بجا ی
محصول راهکار تولید اصلاح میشود . مقاله حاضر تول ید بتن را از روش کنترل حالت و کیفیت بررسی کرده وبا رع ای ت مراحل روش حاضر از د ی د مهندسی ارزش , تولید به ینه بتن به عنوان یکی از با ارزش تر ین محصولات عمران ی را در دوام آن جستجو م ی نماید . از آنجا که بتن محصول ی است که پس از طراح ی و عمل آور ی نم ی توان ه یچ تاث یر خارج ی بر ان اعمال نمود در ن ظر گرفتن فاکتورها ی ) ) Circumstantiality’s Control Method در تول ی د آن باعث افزا یش چشمگیر دوام محصول می شود .