مقاله باورهاي خودكارآمدي و اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: باورهاي خودكارآمدي و اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي خودكارآمدي
مقاله اضطراب
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري بورنگ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امين يزدي سيدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه نقش و اهميت باورها و تصورات افراد از توانايي هاي خود در شئون مختلف زندگي (اعم از تحصيل و شغل) بيش از پيش روشن گرديده است. اين نقش و اهميت با تاكيد نظام هاي آموزشي بر خود راهبري در يادگيري دو چندان گرديده است. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين باورهاي خودكارآمدي و اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد خراسان جنوبي انجام گرفت.
روش تحقيق: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري در اين مطالعه دانشجويان دانشگاه هاي آزاد خراسان جنوبي بودند. نمونه هاي موردنظر شامل ۴۰۵ آزمودني بودند كه به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند. ابزارهايي كه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد عبارتند از: پرسشنامه استاندارد شده باورهاي خود كارآمدي و پرسشنامه اضطراب امتحان. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معني داري t استفاده گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد ميان خودكارآمدي و اضطراب امتحان رابطه معني داري در سطح p<0.01 وجود دارد. در بررسي رابطه بين متغيرهاي فردي با اضطراب امتحان و باورهاي خودكارآمدي تنها بين معدل ديپلم و باورهاي خودكارآمدي رابطه معني داري در سطح p<0.05 به دست آمد. در بررسي ميانگين نمرات آزمودني ها برحسب جنسيت تنها در متغير اضطراب امتحان تفاوت معني دار بود.
نتيجه گيري: باتوجه به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد توجه به باورها و تصورات افراد از توانايي هاي خود براي بهبود بهداشت رواني و در نتيجه بهبود عملكرد تحصيلي و شغلي آتي آنان بسيار موثر و ارزشمند باشد. پيشنهاد مي گردد براي ارتقا و بهبود باورهاي خودكارآمدي، علاوه بر گنجاندن دروسي در برنامه درسي دانشجويان، اساتيد دانشگاه ها و معلمان به منظور ارتقا و بهبود باورهاي خودكارآمدي دانشجويان و دانش آموزان آموزش هاي لازم را ببينند.