مقاله باورهاي مذهبي اساسي، بحران هويت و سلامت عمومي جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: باورهاي مذهبي اساسي، بحران هويت و سلامت عمومي جوانان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي مذهبي اساسي
مقاله بحران هويت
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بياضي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي پور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونـه اي از۴۴۰ دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحـد مشهد پرسشنامه هاي باورهاي اساسي مذهبي (رجايي و ديگران، ۱۳۸۷)، بحران هويت (رجـايي و ديگـران، ۱۳۸۷)، و سلامت عمومي (گلدبرگ، ۱۹۷۲) را تکميل کردند.
نتايج نشان دادند افرادي که نمره هاي بالايي در باورهاي مذهبي اساسي داشتـند، در بحران هويت نمره هـاي کمتر و در سلامت عمومي نمره هاي بيشتري کسب کردند. بين بحران هويت و سلامت عمومي نيز همبستگي منفي معنادار بـه دست آمـد. تحليل رگرسيـون چند متغيـري نشان داد که بـاورهاي مذهبي اساسي، واريانـس اندكي از بحران هويـت (۰۹۴/۰=۲R) و سلامت عمومـي (۰۲۳/۰=۲R) را در جوانان تبيين مي کنند. يافته ها بر اساس نظريه هاي شناختي و هيجاني مورد بحث قرار گرفت.