مقاله باورهاي مذهبي دانشجويان پرستاري كارشناسي و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: باورهاي مذهبي دانشجويان پرستاري كارشناسي و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور مذهبي
مقاله اضطراب
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب يك پديده عالمگير بشري است. به كارگيري برخي از روش ها مي تواند تا حدودي از اثرات مخرب اضطراب بكاهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط باورهاي مذهبي دانشجويان پرستاري با ميزان اضطراب آنان در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ انجام شد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع ارتباطي پيش بيني كننده بود كه در آن باورهاي مذهبي دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت. جامعه پژوهش كليه دانشجويان پرستاري مقطع كارشناسي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران بوده كه در هنگام پژوهش در دانشكده مشغول به تحصيل بوده اند كه از جامعه فوق ۱۰۸ نفر به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند، ابزار گردآوري داده ها شامل سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول مربوط به مشخصات فردي نمونه هاي پژوهش بود. پرسشنامه دوم سنجش باورهاي مذهبي و شامل ۳۰ سوال ۴ گزينه اي بود. پرسشنامه سوم اضطراب بك و حاوي ۲۱ سوال ۴ گزينه اي بود.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه ۹/۷۶ درصد دانشجويان باور مذهبي زياد دارند. ميانگين نمره باورهاي مذهبي نمونه ها ۸۹/۶۹ با انحراف معيار ۳۵/۱۳ بود؛ بين فعاليت مذهبي (دعا خواندن و….) و باورهاي مذهبي ارتباط معني دار وجود داشت (P=0.000) همچنين نتايج نشان داد كه ۹/۵۱ درصد نمونه ها بدون اضطراب بودند. بين اضطراب دانشجويان و تجربه بحران در شش ماه گذشته ارتباط آماري معني داري وجود داشت (P=0.001). در رابطه با تعيين ارتباط باورهاي مذهبي با ميزان اضطراب نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه هرچه نمره باورهاي مذهبي نمونه ها بيشتر بود، اضطراب نيز كمتر بود.(P=0.0001، r=0.398).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد، باورهاي مذهبي با ميزان اضطراب ارتباط دارد و نيز دانشجوياني كه تجربه بحران را داشتند آسيب پذيري بيشتري نيز داشتند. بنابراين تلاش جهت حمايت دانشجويان به منظور پيشگيري از بروز اضطراب با توجه به باورهاي مذهبيشان ضروري است.