سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عزیزاله نصیری پنبه چوله – کارشناس ارشد حقوق بین الملل،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،
علی پورقصاب امیری – استادیار، فوق دکترای حقوق بشر،گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مهدی نصیری پنبه چوله – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:
با افول عصر نوزایی که برمبنای ملی گرایی و تعدد حکومت ها بناشده بود و پیدایش و ترویج جهانی شدن بر پایه ایجاد حاکمیت های متحد در قالب اتحادیه ها و گروه های بین المللی حول محور همگرایی در منافع ،مفهوم تابعیت بر اساس قومیت و ملیت با چالشی روبرو گردید که بارزترین آن را درتعارض میان ایجاد این اتحادیه با حفظ تابعیت اتباع بر اساس سیستم خاک و خون می توان دید. انحراف جهانی شدن به سوی جهانی سازی و رویاروییدولت ها و ملت ها و دولت های قدرتمند برای ایجاد مفهوم حکومت و حاکمیت واحد در سراسر جهان موجب جدی تر شدن و پیچیده تر شدن موضوع شد.بدیهی است اگرچه مفهوم حکومت واحد جهانی عملی نشده اما بی شک روند فعلی تحولات جامعه بین المللی ناکارآمدی سیستم های جاری تابعیت را آشکار نموده است. ظهور قدرت های نوین،میل به اتحاد کشورهای صاحب مشترکات فرهنگی،پذیرش اصل مطلوبیت اتحاد و تعارض بر سر نحوه اجرای آن که مستلزم ساختارشکنی در تقسیم قدرت در جهان کنونی است بازتعریف تابعیت را ضروری می سازد ؛ لذا بررسی بایسته های تغییر سیستم های جاری تابعیت با رویکردی آرمان گرایانه و با توجه به سیر تحولات فعلی جامعه بین المللی مطلوب نگارنده است