سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صفدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

در این مقاله سکانس رسوبی کرتاسه پسین- پالئوسن زیرین در مقطع تیپ آیتامیر در غرب حوضه رسوبی کپه داغواقع در شمال شهرستان گنبد کاووس و جنوب شرق روستای آیتامیر، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
این توالی رسوبات شامل سازندهای آبدراز و آب تلخ مربوط به کرتاسه پسینو سازند چهل کمان مربوط به پالئوسن زیرین می گردد. پس از مطالعات و برداشتهای چینه شناسی و با نمونه برداری و مطالعه مقاطع تهیه شده، جمعا ۲۵ جنس و ۳۷ گونه داینوفلاژله شناسایی و نامگذاری شده اند. بر مبنای انتشار چینه شناسی و ظهور و از بین رفتن گونه های داینوفلاژله ، چهار بایوزون فسیلی (Assemblage zone) در سکانس رسوبی مورد نظر ایجاد گردید که نهایتا تعیین سن دقیق هر یک از سازندهای مورد مطالعه را در پی داشته است.
بر این اساس سن زمین شناسی کونیاسین – سانتونین برای سازند آبدراز، کامپانین- مائس تریشتین برای سازند آب تلخ و سن سازند چهل کمان ، پالئوسن زیرین تعیین و پیشنهاد گردید.