سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم حاجی محمدحسینی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی صیرفیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعه سازندهای جهرم و آسماری در ناحیه شلمزار در جنوب شهرکرد، منجر به شناسایی ۴ بیوزون، ۴ زیرزون و ۱۱ واحد سنگ شناسی گردیده است. سازند جهرم در ناحیه مورد مطالعه دارای سن لوتسین (Lutetion) بوده که این سن به وسیله دو زون تجمعی:
۱- Truncorotaloides topilensis, Acarinina bullbrooki, Globigerina yeguaensis Nummulites spp. , Alveolina spp. Assemblage zone 2-assemblage zones
و چهار زیر زون ۱-۲- Coskinolina spp., Subzone 2-2- Orbitolites complanatus subzone 3-2- Assilina hamzehi Assilina spira, Operculina spp. Assemblage subzone. 4-2- Fabiania sp. Subzone تشخیص داده شد.
سازند آسماری در ناحیه مورد مطالعه دارای سن میوسن زیرین (آکی تانین؟) بوده که این سن به وسیله دو زون تجمعی (Assemblage Zone) : 3- Praehapydionina delicate, Dendritina sp., Penetopils farsensis assemblage zone 4- Spiroclypeus sp. Zone تعیین گردیده است. سنگ شناسی منطقه از ۱۱ واحد تشکیل شده که عمدتا اهک ، آهک ضخیم و متوسط لایه و آهک مارنی می باشد. درمقطع مورد مطالعه، سازند جهرم به طور هم شیب روی سازند شیلی پابده، ولی با ناپیوستگی فرسایشی (disconformity) زیر سازند آسماری قرار دارد.