سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
فرشته بداقی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

واحدهای چینه شناسی کرتاسه پیشین درحوضه کپه داغ دارای نانوفلوراهای نسبتاً متنوعی است، سازند سنگانه یکی از سازندهای کرتاسه پیشین است. بر مبنای نانوفسیل های شناسایی شده توسط میکروسکوپ نوری پلاریزان تعداد ۱۸ جنس و ۴۱ گونه ازبرش امیر آباد و ۱۵ جنس و ۳۶ گونه ازبرش مزدوران برای این سازند معرفی شدند. با توجه به گسترش نانوپلانکتونهای آهکی موجود در برش های مورد مطالعه و اولین حضور گونه های شاخص وتجمع فسیلی همراه ۴ بایوزون که با زونهای CC8 تا ۱۱ CC از زون بندی سیسینگ ( ۱۹۷۷ ) مطابقت دارد برای
این سازند پیشنهاد می شود. بر مبنای این بایوزونها، سن بخش مطالعه شده آلبین- تورونین زیرین و میانی می باشد.