سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا تابان – استادیار دانشکده برق – دانشگاه یزد
میرزمان غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه یزد
محمد مهدی نایبی – استاد دانشکده برق – دانشگاه صنعتی شریف
قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده برق -دانشگاه یزد

چکیده:

چکیده : در این مقاله دو آشکارساز شبه بهینه ١ برای آشکارسازی همدوس سیگنال رادار در کلاتر K ارائه می کنیم . با فرض اینکه چند ممان اولیه دامنه کلاتر را به طور دقیق در اختیار داریم، ابتدا تابع مشخصه دامنه کلاتر را به صورت یک سری با جملات محدود تقریب می زنیم و بر اساس آن تابع مشخصه را با استفاده از تقریب Pade به صورت یک کسر گویا و در نتیجه pdf دامنه کلاتر را به صورت مجموعی از توابع نمایی به دست می آوریم . با استفاده از pdf حاصل آشکارسازهای شبه بهینه GLR 2 و AALR 3 را تا حد زیادی ساده می کنیم . آشکارسازهای حاصل را به ترتیب PGLR وPAALR می نامیم . در ادامه، عملکرد دو آشکارساز پیشنهادیرا با عملکرد آشکارسازهای بهینه خطی ٤ ، ) NWI 5 دو آشکارساز با ساختار معلوم ) و GLR بدون تقریب مقایسه می کنیم . شبیه سازی ها نشان می دهند که آشکارسازهای پیشنهادی عملکرد مطلوبی دارند .