سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهارن
ابوالفضل کریمی مقدم – دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مطالعه سنگ های دگرگونی مناطق جنوب تا شمالغرب مشهد مشخص می دارد که این سنگها پلی متامورفیک بودهو انواع دگرگونیهای ناحیه ای ، مجاورتی ، دینامیکی و متاسوماتیسم را تحمل کرده اند. که بترتیب عبارتند از :
ابتدا دگرگونی کف اقیانوسی، سنگهای بازی و فوق بازی را متاثر کرده و متعاقب آن بر اثر برخورد قار ها منطقه دچار دگرگونی ناحیه شده است که شدت آن عموما در حد رخساره شیست سبز (P:2.5-8 kb,0) T: 350-500 است، هرچند در مناطقی شدت دگرگونی به رخساره آمفیبولیت (P:7-9kb , T: 450-650) نیز می رسد. همزمان با این دگرگونی و با بعد از آن ، دگرگونی دینامیکی باعث پیدایش میلومیت ها، کاتا کلازیکها، برشها و گوجه شده است. بر اثر نفوذ توده های گرانیتوئیدی به داخل سنگهای دگرگومنی قدیمی تر، سنگهای مذکور دچار دگرگونی مجاورتی نیز شده اند. سنگهای بازی فوق بازی و دگرگونی درطی تمامی این مراحل دچار دگرسانی شده اند.
سنگهای دگرگونی ناحیه ای که بطور عمده عبارتند از: اسلیت ، فیلیت، شیست، میکاشیست های گارنت و استروتیددار ، زونهای کلریت ، بیوتیت، گارنت و استروتید را نشان میدهند که بجز زون استروتید کهمربوط به رخساره آمفیبولیت می باشد بقیه زونها مربوط به رخسارهشیست سبز می باشند. سنگهای دگرگونی مجاورتی که عبارتند از شیست های لکه دار و گرهک دار، مرمهاو اسکارنها، زونهای بیوتیت،کردیریت و آندالوزیت را نشان می دهند که مربوط به رخساره های آلبیت – اپیدوت هورنفلس و هورنبلند هورنفلس میباشند و در مرمرها با مشاهده ولاستونیت ، رخساره پیروکسن هورنفلس مشخص می شود.
مطالعه سنگ مادر سنگهای دگرگونی منطقه، سنگهای پیلتی، ماسه سنگها، سنگ آهکها، توفها و مارنها را بعنوان سنگ مادر مشخص می نماید. سنگ مادر سنگهای دگرگونی بصورت مدلی ترسیم شده است.
با مطالعه شیست وارگی، رخ اسلیتی ، جهت یافتگی وچین خوردگی ها، حداقل سه فاز دگرگونیبا سنهای مختلف که منطقه را تاحت تاثیر قرار داده است مشخص شدهومحورهای استرس و استرین منطقه را بدست می دهند.