سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر بهاری فر – دانشجوی دکترای زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
حسین معین وزیری – استاد دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

بررسی داده های مربوط به توده های گرانیتویید قروه، آلماقولاق، الوند، سامن، بویین-میان دشت، بجرود-آستانه و گوشه، کلاه قاضی و شیرکوه از نظر جایگاه زمینساختی و منشأ، نشان می دهد که توده های گرانتیویید بزرگ به بیش از یک جایگاه زمینساختی تعلق داشته و توده های کوچک، ویژگی های یک جایگاه خاص را نشان می دهند.از نظر منشأ نیز بیشتر گرانیتوییدهای مذکور هیبرید بوده و تنها توده کلاه قاضی ویژگی های نوع S را نشان می دهد. با توجه به این مسئله نقش حجم توده در زمان جایگزینی توده در تاریخچه تکوین زمین شناسی منطقه مهم ارزیابی شده و پیشنهاد می شود که برای توده های بزرگ یک محیط زمینساختی خاص و یک منشأ خاص در نظر گرفته نشود. در ضمن بررسی ها نشان داده است که دلیل اصلی تناقض در مطالعات قبلی، عدم توجه به اصل منابع، استفاده از تنها یک روش و تکیه بر روی نتایج تجزیه شیمیایی، بدون درنظر گرفتن شواهد صحرایی و سنگ نگاری بوده است.