سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندر تربقان – کارشناس ارشدخاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – استادیاروعضو هیات علمی دانشگاه فردوسیمشهد
مسعود اسکندری تربقان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شیروان
سارا صدوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پساب فاضلاب شهری و کمپوست زباله های آن از جمله منابع غیر متعارف آب و کود می باشند که حجم قابل توجهی را در مناطق پر جمعیت شهری شامل می شوند . بهره برداری از این منابع، نیازمند مدیریت خاصی است که در آن توجه به استاندارد های زیست محیطی و بهداشتی ملحوظ شده باشدتصفیة آب به منظور پاک سازی آن از آلودگی های باکتریائی یا شیمیایی انجام می شودفرایند های متداول در تصفیه آب عبارتند از : انعقاد، لخته سازی، ته نشینی، صاف سازی و گندزدایی . مواد منعقد کننده شامل موادی است که برای ناپایدار سازی ذرات و چسباندن آنها به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد . معمولاً نمک های فلزی مثل سولفات آلومینیم یا آلوم، سولفات فریک، سولفات فرو، کلراید فریک، پلی مر های آلی آنیونی، کاتیونی و غیریونی از جمله مواد منعقد کننده می باشندبه این جهت استفاده از منعقد کننده های شیمیایی برای کاهش آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی شیرابة حاصل از تولید کمپوست از زباله های شهری ضرورتی بر انجام چنین مطالعه ای می باشد . هدف از انجام مطالعه حاضر » مقایسة سه نمک سولفات مس، کلرید آهن و بنزوات سدیم بر گندزدایی میکروبی شیرابة حاصل از تولید کمپوست از زباله های شهری « می باشد