سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
جواد میرفخری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده،

چکیده:
با توجه به گستره بی رویه حفر چاه و برداشت های اضافی از آب های زیر زمینی در دهه های اخیر که باعث افت سطح آب زیر زمینی وخشک شدن تدریجی قنات هاو نتیجه آن بحران آب شده است.محقق در این پژوهش با توجه به اهمیت آب و تاثیر بحرا ن آب در قنات ها،جهت تأمین آب درمناطق گرم وخشک، با استفاده ازتکنیکهای روش تحقیق کیفی و درچارچوب نظریهی محیطشناسی فرهنگی جولیان استیوارد باروش اسنادی به بررسی مسائلی چون :علت کم آبی ها و بحران آب،شناسایی سفرههای زیر زمینی، تاثیر عوامل موثر بر بحران آب، نقش حفر، تعیین محل قنات، لایه روبی از قنات ها و فرهنگ استفاده صحیح از آب برای همه مردم،به عنوان تدبیر نجات قنات ها از بحران آب پرداخته شده است. پس از تحقیقات به عمل آمده محقق به این نتیجه میرسد که بحران آب تاثیر بسیار زیادی بر قنات ها و منابع آب های سطجی و زیر زمینی گذاشته است و همچنین این بحران برای زندگی مردم مناطق خشک و نیمه خشک تأثیر مهمی بر جای گذاشته است. که نیازمند اجرای برنامه ریزی و مدیریت مناسب و همچنین فرهنگ سازی استفاده صحیح از آب می باشد.