در طول فاجعه شرق ژاپن توییتر یک پست به زبان ژاپنی و انگلیسی منتشر کرد که در آن توضیح داده بود چگونه از توییتر و هشتکها براي موضوعات مختلف در مواقع بحرانی استفاده کنند. همچنین توییتر یک وبسایت براي تلفن همراه با اطلاعات مشابه منتشر کرد .(Peary, Shaw, & Takeuchi, 2012, p. 7) اگرچه تنها بخشی از مردم ژاپن از گوشیهاي هوشمند استفاده میکنند و میتوانند از برنامه هاي کاربردي آن مانند توییتر استفاده کنند اما تقریباً تمام موبایلها به اینترنت متصل میشوند؛ بنابراین دسترسی به تلفن همراه مبتنی بر وبسایت توییتر، توییتر را در دسترس هرکسی که موبایل دارد میگذارد. از جمعیت ۱۲۶ میلیون نفري ژاپن ۱۱۵ نفر تلفن همراه دارند.

اگرچه برخلاف ژاپن فیسبوك بزرگترین شبکه اجتماعی در جهان است و نقش بزرگی در ارتباطات بعد از بحران ایفا میکند.

بسیاري از مردم در سرتاسر دنیا از طریق فیسبوك درباره بحران آموختند و با استفاده از فیسبوك براي ابراز حمایتشان به کمک و تلاشهاي امدادي دست زدند. همچنین شبکههاي اجتماعی به دلیل تماس و ارتباط مستقیم افراد با خانواده ها و دوستان با یکدیگر نقش مهمی نیز ایفا میکنند.

فیسبوك و قابلیتهاي گروهی آن توسط بسیاري از سازمانها و داوطلبان براي کمک به تلاشهاي امدادي و حمایت بهصورت پشتیبانی مستقیم اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این با توجه به محبوبیت فیسبوك بیرون ژاپن بسیاري از ساکنین خارجی ژاپن براي ارتباط با خانواده و دوستانشان در کشور خود در فیسبوك ثبت نام کردند و هنگامی که فاجعه شرق ژاپن رخ داد، منطقیترین گزینه براي برقراري ارتباط بود.

مقالات و نظرهاي بشماري در رسانههاي جمعی پیرامون این رویداد وجود دارد که بیانگر چگونگی تبدیل فیسبوك به راه نجاتی در بحران است. فیسبوك بهعنوان یک سازمان نیز صفحهاي متمرکز به نام امداد حوادث (Disaster Relief) ایجاد و ارائه کرد و در آن اطلاعات مربوط به بحران و فاجعه گزارش میشد. در اکتبر ۲۰۱۱ این صفحه بالاي ۶۸۰ هزار لایک خورده بود. فیسبوك براي کاربران ژاپنی اطلاعاتی مانند خاموشی برق و خدمات قطار را در خبرخوانهاي (News Feeds) صفحه شخصیشان نشان میداد و کاربران ژاپنی این اخبار را بهمحض اینکه وارد صفحه فیسبوك خود میشدند میدیدند.