مقاله بحران هويت و هويت ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بحران هويت و هويت ديني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله هويت
مقاله شاخص هاي بحران هويت
مقاله هويت ديني
مقاله رويکرد روانشناختي و جامعه شناختي بحران هويت
مقاله عناصر بحران ساز و عناصر هويت ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت مفهومي گسترده و کلان است که هويت فردي، ديني، جمعي، گروهي، ملي، قومي و فراملي را در برمي گيرد. ترديدي نيست که نوجوانان و جوانان با مساله شکل گيري هويت رو برو هستند و درصد اندکي از آنان که قبلا مشکلات بيشتري داشته اند، درجستجوي هويت، دچار بحران مي شوند. در چنين وضعيتي فرد، در جريان دستيابي به نقاط قوت و ضعف، نظام ارزشي و هدف هاي زندگي و باورهاي ديني و اجتماعي، ممکن است به دام يک فرقه افراطي مذهبي بيفتد و به اسارت باورها، اهداف و عملکردهاي آن درآيد.
نوجوانان و جوانان کنجکاوي که در پي کسب تجارب تازه هستند و مي خواهند هويت خويش را روشن تر کنند، ولي ارتباط محکمي با خانواده و اقوام و همسالان خود ندارند، دچار احساس ناامني مي شوند. نوجواني که گرفتار ترديدها و دودلي ها مي شود، به گونه اي که گويا خودش، فرهنگش و مليت خود را نمي شناسد و تصور قطعي و ثابت از خود ندارد دچار بحران هويت است که با يک نوع احساس پوچي، بي معياري، جامعه گريزي، جدايي از خويشتن و احساس بي قدرتي گريبان گير است. بحران هويت نه تنها خود يکي از عوامل آسيب زاي اجتماعي بلکه داراي پيامدهاي منفي نيز مي باشد. که عبارتند: بحران آسيب هاي اجتماعي از قبيل بحران اعتياد، طلاق، بزهکاري و انواع انحرافات اجتماعي، از اين جهت که سيستم کنترل دروني (فرد) و سيستم کنترل بيروني (اجتماعي) دچار اضمحلال مي شود و فرد دچار يک نوع ناهنجاري و يا حتي بي هنجاري مي گردد، فرار مغزها، بيکاري، آموزش و پرورش، از آن جهت که فرد را به لحاظ دروني دچار اضمحلال مي کند و بي هدفي، رخوت، سستي و انزوا را بر او مستولي مي سازد، مهاجرت و حتي محيط زيست، از آن جايي که محيط پيراموني افراد را با مشکل مواجه کرده، امنيت رواني فرد را مضمحل مي کند. از طرفي هويت ديني که ريشه در فطرت آدمي دارد، مي تواند با تکوين و شکوفايي اش پيامدهاي مثبتي درحوزه هاي فردي و اجتماعي به دنبال داشته باشد، از جمله احساس تعهد و مسووليت در قبال ارزش ها و باورها، هدفمندي و جهت دهي فرد و جامعه که خود اين امر بازخورد هاي مثبت و اثربخش خويش را در عرصه هاي مختلف فردي (هويت ديني به عنوان مکتب خودسازي و انسان سازي) و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شفافيت و نمود بيشتري مي بخشد. از آن جايي که بحران هويت به دليل شرايط خاص کشورمان و جوان بودن جمعيت کشور گريبان گير جوانان مي شود و بي انگيزگي و بي مسووليتي را در آن ها به وجود مي آورد و مانع از فعاليت هاي مفيد و سازنده آنان مي گردد، بايد بيشتر بررسي و در ارايه راهکارهاي کليدي بيش از پيش تلاش شود .در اين مقاله سعي شده ضمن تبيين مفهوم بحران هويت، هويت ديني، شاخص هاي بحران هويت، عناصر بحران ساز و هويت ساز به يک سري راهکارهاي کليدي در اين باره اشاره شود.