سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی غنجال – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در
منیره متقی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در
علیرضا عباسی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در

چکیده:

بحران، یعنی عدم انطباق بین نیازها و منابع در یک مقطع خاص زمانی، که نتیجه بروز یک اتفاق غیرعادی و پیش بینی نـشده طبیعی و غیرطبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان، جنگ و …. می باشد . معمولاً در اثر بـروز ایـن حـوادث بعلـت پاشـیده شـدن نظامات موجود در جامعه، انطباق بین نیازها و منابع نیز بهم خورده و امکان پاسخگویی به آنها دچار اختلال می گردد کـه خـود این بهم ریختگی مشکلات دیگری را بدنبال خواهد داشت و در آن مقطع خاص معمولاً با مجموعه ای از بحران ها روبرو خـواهیم شد، لذا شاید استفاده از لفظ ب حران ها و ابعاد مختلف آن صحیح تر باشد . در شرایط بحرانـی ممکـن اسـت یـک جامعـه از ابعـاد مختلفی دچار بحران شود که هدف این مقاله اشاره ای گذرا به این ابعاد است و مدیریت بحران نیـز هـدفش برگردانـدن دوبـاره تعادل بین منابع و نیازها و کنترل و رفع حالت بحرانی در ابعاد مخت لف آن می باشد و برای انجام اینکار معمولاً از ۳ وسیله مهـم استفاده می کند که عبارتند از : -۱ افزایش منابع، -۲ کاهش نیازها، -۳ فرماندهی بحران . ابعـاد بحـران در یـک جامعـه هنگـام پیش آمدهای طبیعی و غیر طبیعی عبارتند از : -۱ بحران در مدیریت کنترل کننده بحران -۲ بحرا ن در آسیب بـه سـازه هـای حیاتی مانند بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز امدادی مانند : آتش نشانی و اورژانس های مختلف، مراکـز نیروهـای انتظـامی، مخابرات و فضاهای عمومی مانند پارک ها، مساجد، ورزشگاه ها و …. -۳ بحران در اطلاع رسانی -۴ بحران -۵ بحران در تخلیـه و توزیع صحیح کمک های ارسالی -۶ بحران در عدم وجود مهارت های ویژه -۷ بحران در مسیرهای مواصلاتی . -۸ بحران در امکان و اعزام مجروحین، -۹ بحران اسکان بازماندگان پس از -۱۰ بحران تدفین اجساد این بحث و نحوه شناسایی و دفن و جلوگیری از شیوع بیماریهای همه گیر -۱۱ بحران در عد م هماهنگی نیروهای عمـل کننـده -۱۲ بحـران زنـان، دختـران و کودکـان بـی سرپرست -۱۳ بحران امور بهداشتی و شبکه های آبرسانی و جمع آوری فاضلاب -۱۴ بحران در شبکه های سـوخت . -۱۵ بحـران در شبکه های مخابراتی . -۱۶ بحران در انتقال نیرو . موارد قید شده، ابعاد عمومی و اصلی بحران در حوادث غیرمترقبه مـی باشـد که در اصل مقاله بدان ها پرداخته شده است .