سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هنگامه میرزاعلیان – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا احمدزاده – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از کامپیوتر به منظور کمک در تشخیص سرطان سینه درتصاویر ماموگرام دیجیتال در طرحهای غربالگری ضروریست. از آنجا که تنها بخشی از ماموگرام شامل سینه و بقیه پسزمینه است، پیدا کردن ماهیچة پکتورال میتواند جستجو برای پیدا کردن موارد غیرنرمال را به ناحیهای که سینه را شامل میشود، محدود کند و در نتیجه باعث کاهش تعداد مثبت نادرست در پروسه یافتن مناطق مشکوک شود. در این پژوهش یک الگوریتم جدید بر اساس نفوذ غیرخطی برای یافتن مرز ماهیچه پکتورال پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی مرزهای استخراج شده، مرزهای استخراج شده با
مرزهای واقعی که قبلا توسط پزشک روی تصاویر ماموگرامِ پایگاه داده،MIAS نشانهگذاری شده است، توسط معیارِ MAEDMمقایسه شده است.خطاهای بدستآمده بر اساس معیارMAEDM برای سه روش: روش بر مبنای استفاده ازفیلتر گابور، روش استخراج مرز با استفاده از تبدیل هاف و روش پیشنهاد شده با استفاده از نفوذ غیرخطی، بیانگر ایناست که خطای حاصل از معیارMAEDM در روش پیشنهادیبر مبنای نفوذ غیرخطی، کوچکتر است