سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور – دانشگاه علوم پزشکی تهران،گروه مهندسی و فیزیک پزشکی ومرکز تحقیقات عل
جواد حسنی بیدگلی – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، گروه مدیکال انفورماتیک
علیرضا احمدیان – دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی و مرکز تحقیقات عل
رضا آقایی زاده ظروفی – دانشگاه تهران،قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوت

چکیده:

سرطان کولون ۱ دومین علت مرگ و میر سرطانی و یکی از شایع ترین انواع سرطان در افراد سالخورده میباشد. استفاده از آنالیز تصاویر سهبعدی سیتی اسکن ۲ یکی از تکنیکهای جدید بالینی برای شناسایی عوامل اولیه بروز سرطان مانند پلیپ وهمچنین میزان پیشرفت آن در جهت پیشگیری یا درمان است. یکی از مراحل آنالیز توسعه روشهای بخشبندی مناسب جهت یافتن مدل مجازی کولون از تصاویر موجود میباشد. روش مدلهای شکلپذیر یکی از روشهای بخشبندی تصاویر پزشکی میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه واقعشده است. از مزیتهای برجسته مدلهای شکلپذیر، همواری و پیوستگی در مرزهای خروجی میباشد. مدلهای شکلپذیر به دو دسته پارامتریک و هندسی تقسیم میشود. طبق تعریف مدل شکلپذیر هندسی علاوه بر مزایای ذکرشده قادر است هر توپولوژی دلخواه را دنبال کند. با توجه به پیچیدگی توپولوژی که در کولون دیده میشود توسعه مدل شکلپذیر هندسی برای بخشبندی خودکار پیشنهاد میگردد. الگوریتم توسعه داده شده شامل مراحل زیر میباشد
۱)تعیین مرز اولیه با استفاده از الگوریتم چندمقیاسه وچندمرحلهای
۲) تصحیح و هموارسازی مرزهای اولیه بکمک روش شکلپذیر هندسی
تعداد دادههای مورد استفاده شامل دو دیتا ست با ۹۰۰ مقطع میباشد. نتایج حاصله نشاندهنده بهبود مرزهای کولون با استفاده از مدل پیشنهادی نسبت به مرزهای اولیه میباشد