سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهروز فقیه روحی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند , گروه مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده ف
رضا آقایی زاده ظروفی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند , گروه مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده ف
شهرام اخلاق – دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید سلطانیان زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند , گروه مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله روشی برای بخش بندی حفره های کولونی از سایر حفره های موجود در تصاویر سی تی اسکن با استفادهاز تکنیکهای خوشه بندی و دانش آناتومیک بیان شده است . بدین صورت که ابتدا با استفاده از دو روش کوانتیزاسیون برداری و خوشه بندی فازی بصورت جداگانه حفره های موجود در تصاویر استخراج شده و سپس با استفاده از دانش آناتومیک بهجداسازی تعاملی حفره های کولونی از سایر حفره های بخش بندی شده می پردازیم . برای کاهش ابعاد ویژگی از آنالیز مولفه های اصلی ٥ استفاده می شود . برای ارزیابی میزان دقت نتایج بدست آمده از منحنی ٦ ROC استفاده شده است . در این بررسی از داده های واقعی استفاده گردیده و نتایج بدست آمده توسط متخصص مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج حاصله برتری روش پیشنهادی براساس کوانتیزاسیون برداری را نسبت به روش خوشه بندی فازی نشان می دهد . با استفاده از نرم افزار طراحی شده حفره های موجود بخش بندی می شود و سپس با استفاده از نرم افزار مدال نمایش سه بعدی از کل
روده ارائه می گردد .