سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیارگروه مهندسی صنایع -دانشگاه تربیت مدرس – ایران
علی موسوی – کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه تربیت مدرس ایران
شبنم وارسته – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع -دانشگاه تربیت مدرس ایران
بابک تیمورپور – دانشجوی دکترامهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

باظهورتکنولوژی های جدید وامکان رقابت درسطح جهانی بسیاری ازسازمانها به منظورخدمت دهی بهتروتسهیل ایجادرابطه ای نزدیک تربامشتریان به مدیریت ارتباطبامشتری روی آورده اند برنامه ریزی برای ارتباط بامشتری بدون بخش بندی بازارامکان پذیرنبوده ویکی ازپیش نیازهای شناخت وکشف رفتارخرید آتی مشتریان می باشد مشتریان درفرایندبخش بندی بگونه ای تقسیم می شوندکه افراد شبیه به یکدیگر دریک گروه قرارگرفته وگروههای مختلف کمترین شباهت رابه یگدیگرداشته باشندسپس باتوجه به خصوصیات هرگروه برنامه های خاصی جهت تولیدمحصولات جدید تبلیغات وبازاریابی درنظرگرفته می شودیکی ازابزارهای که امروزه جهت بخش بندی مورد توجه قرارگرفته ابزارهای خودکارونیمه خودکارمی باشد .