سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان.
علیرضا سلیمانی نظر – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توزیع اندازه خوشه های آسفالتین حاصل از نفت خام در حلالی شامل مخلوطی از نرمال هپتان و تولوئن تحت تنش برشی بررسی شده است. در این تحقیق از روش پردازش تصاویر برای تخمین اندازه خوش ههای آسفالتین استفاده شده است . نتایج نشان می دهد؛ تحت تنش برشی اندازه خوشه ها در ابتدا رشد کرده و به یک مقدار بیشینه می رسند. سپس در اثر غلبه فرایند شکست ذرات، اندازه خوشه ها افت کرده و در نهایت به یک مقدار ثابت پایدار می رسد . میزان تنش برشی و اندازه اولیه خوشه ها در مسیر تکامل توزیع اند ازه خوشه ها بسیار مؤثر است . روش پردازش تصاویر دارای دقت مناسبی بوده و نسبت به سایر روش های اندازه گیری اندازه ذرات دارای برتری های قابل توجهی است . این روش اندازه و شکل خوشه ها را مستقیما و با دقتی قابل قبول نشان می دهد.