سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا اله یاری بیک – دانشجوی رشته فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کامران لاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تعیین سرعت صوت فر آیندی تجربی است که بر اساس سه پارامتر اصلی دما ، شوری و عمق در نواحی مختلـف صورت می گیرد . سرعت صوت در آب دریا یکی از مهمترین پارامترهایی است که در اکثر فعالیتهای میدانی مورد نیاز بوده و در بسیاری از کارهای تحقیقاتی بر اساس آن محاسبات صورت می گیرد . این کمیت، اغلب با ا ستفاده از معادلات عمومی برای مناطق خاص مورد محاسبه قرار مـی گیـرد ، امـا متاسـفانه هریک از معادلات مربوط به تعیین این کمیت در نواحی خاص دارای خطا می باشد و خاص یک منطقه نیست ، اما روشهای شیمیایی وجود دارند که می توان با استفاده از آنها برای هر منطقه سرعت صوت ر ا تعیـین نمـود . نظـر بـه اهمیت حوزه آبهای ایران ، بدست آوردن سرعت صوت ویژه ای برای این مناطق بسیار کاربردی می باشد . در این تحقیق با بررسی میزان غلظت عناصر مختلف در خلیج فارس، و اندازه گیـری غلظـت و یـا مولالیتـه ایـن محلولها اطلاعاتی راجع به خواص ترمودینامیکی آب های منطقـه مـورد مطالعـه بدسـت آوردیـم و رابطـه ای را بـرای سرعت صوت در این آبها پیشنهاد نموده ایم . البته در این فرمول از جملـه مولالیتـه بـه جـای جمـلات عمـق ، دمـا و شوری استفاده شده که برای مقاصد عادی مناسب نمی باشد ،زیرا باید میزان مولالیته دقیق نمکهای موجـود در آب مورد نظر را بدانیم . هرکدام از این نمکها باعث تغییرات کوچکی در سرعت صوت در محلول مـورد نظـر نسـبت بـه آب مقطـر مـی شود، که با جمع کردن تمام این تغییرات ، می توان سرعت صوت را در محلول که تابع مولالیته نمک ها می باشد به دست آورد .