سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر برهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران
حسین محمدولی سامانی – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پارشالفلومها معمولیترین نوع از فلومهای گلوگاه کوتاه بوده که در طی قرن اخیر برای اندازه گیری دقیق جریان در کانالهای باز بوجود آمده و توسعه یافتهاند. این نوع از فلومها که عموما برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند، قادرند جریانهایی از ۱تا ۸۵۰۰ لیتر در ثانیه را با دقت بسیار مناسبی اندازهگیری نمایند. در حالتی که پارشالفلوم به صورت آزاد عمل میکند، تنها با
اندازهگیری یک عمق از آب، مقدار دبی محاسبه خواهد شد ولی در حالت استغراق، نیاز به اندازهگیری دو عمق میباشد که در این حالت برخلاف وضعیت آزاد، روابط مشخصی وجود نداشته و عموما از دیاگرامها و جداول متعدد و پیچیدهای جهت محاسبه دبی استفاده میشود. استفاده از این نمودارها و جداول علاوه بر پیچیدگی، وقتگیر بوده و مقدار خطای انسانی نیز زیاد میباشد. در این
تحقیق سعی شد که با توجه به دیاگرامهای موجود و همچنین تعدادی از دادههای آزمایشگاهی، معادلاتی مناسب جهت محاسبه مقدار دبی استغراقی، بهینهسازی گردد. همچنین جهت تعیین دبی در پارشالفلومهای مستغرق یک فوتی از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد و مدلهایی بدست آمد. مقایسه بین معادلات و مدلهای بدست آمده نشان داد که دقت روابط بهینه سازی شده تقریبا معادل دقت نتایج شبکه عصبی است. لذا جهت محاسبه ضریب دبی، استفاده از معادلات به علت سادگی شکل، مناسبتر بوده و توصیه میگردد.