سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سارا اله یاری بیک – دانشجوی رشته فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کامران لاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تعیین سرعت صوت فر آیندی تجربی است که بر اساس سه پارامتر اصلی دما ، شوری و عمق در نواحی مختلف صورت می گیرد . سرعت صوت در آب دریا یکی از مهمترین پارامترهایی است که در اکثر فعالیتهای میدانی مورد نیاز بوده و در بسیاری از کارهای تحقیقاتی بر اساس آن محاسبات صورت می گیرد . این کمیت اغلب با استفاده از معادلات عمومی برای مناطق خاص مورد محاسبه قـرار مـی گیـرد ، امـا متاسـفانه هریک از معادلات مربوط به تعیین این کمیت در نواحی خاص دارای خطا می باشد و خاص یک منطقه نیست ، اما روشهای شیمیایی وجود دارند که می توان با استفاده از آنها برای هر منطقه سرعت صوت را تعیـین نمـود . نظـر بـه اهمیت حوزه آبهای ایران ، بدست آوردن سرعت صوت ویژه ای برای این مناطق بسیار کاربردی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش ماتریس ضرایب، توانستیم معادله سرعت صوتی را بدست آوریم که ویژه آبهای خلیج فارس می باشد .