سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کوروش خانجانزاده – شرکت بلندپایه

چکیده:

مطابق با طبقه بندی انستیتوی مدیریت پروژه ۱ ، دانش مدیریت پروژه به نُه بخش به شرح زیر تقسیم می گردد: [۱]
۱ ـ مدیریت یکپارچگی پروژه، ۲ ـ مدیریت محدوده پروژه، ۳ ـ مدیریت زمان پروژه، ۴ ـ مدیریت هزینه پروژه، ۵ ـ مدیریت کیفیت پروژه، ۶ ـ مدیریت منابع انسانی پروژه، ۷ ـ مدیریت ارتباطات پروژه، ۸ ـ مدیریت ریسک پروژه و ۹ ـ مدیریت تدارکات پروژه . هر پروژه می بایست در » چارچوب زمانی معین « ، با صرف » بودجه مشخص « و با » کیفیت معلوم « به اهداف از قبل
تعریف شده برای آن دست یابد . بنابراین می توان گفت مدیریت هر پروژه برای نیل به اهداف آن، در چارچوب سه محدودیت ۲ هزینه، زمان و کیفیت صورت می پذیرد[۲]