سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال صیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ایلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محسن صادقی مهر – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
غلامحسین فرهی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شکست مکانیکی یکی ازحالتهای مهم در واماندگی یک جسم است. تخمین شرایط مربوط به رشد ترک نیاز به آگاهی کامل راجع به میدانهای تنش در اطراف ترک و نیز تئوریهای شکست دارد.معمولا میدانهای تنش در نوک ترک بر حسب ضرائب تجمعی تنش (SIF) بیان می شوند.در این تحقیق آزمایش به روش سه نقطه ای جهت تعیین ضرائب تجمعی تنش در یک نمونه تحت بارگذاری تعیین میشود. سپس نتایج بدست آمده با مقادیر داده شده توسط محققین مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.
در تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولا ازمایشات در دمای محیط انجام گرفته است. لذا در این تحقیق آزمیاشات در دمای ۳۷ درجه انجام شده است و اثر این دما را نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است (در اینجا نمونه ها از استخوان ران گاو تهیه شده اند)
در این تحقیق هدف بدست آوردن دو پارامتر مهم مکانیک شکست بنامهای ضریب شدت تنش بحرانی (Critical intensity factor) KIو انرژی کرنشی بحرانی (Strain Energy Critical) GIC.
برای بدست آوردن این دو پارامتار ، روشهای مختلفی داریم که همه تحت استاندارد ۴ ASTM انجام می گیرند، یکی روش کششی فشرده (CT) ودیگری روش خمش سه نقطه ای ، که در این تحقیق از روش خمش سه نقطه ای استفاده شده است. در این تحقیق از ۱۸ نمونه تهیه شده تعداد ۱۳ نمونه جوابهای قابل قبولی گرفته شده است و نمونه های رد شده ، یا مشکل ساخت داشته اند یا هنگام انجام آزمایش دقت کالیبره سیستم بهم خورده است. که نتایج به صورت نمودار و جدول درپایان ذکر شده است.