سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علیرضا مرشدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

دراین مقاله وضعیت بذر ، مشکلات و راهکارهای تولید بذر در کشور مورد بررسی قرارمی گیرد . از مشکلات تولید بذر می توان به تعیین قیمت واقعی بذر ، شامل هزینه تمام شده تولید رقم ، تولید بذر در طبقات مختلف بذری (مانند گندم و جو آبی )، تعیین حق مالکیت معنوی یا رویالتی بذر، برنامه ریزی جهت تامین بذر ، تحقیقات بذر، تهیه استاندارد ملی ، فرآوری، ذخیره و توزیع و در نهایت فعال سازی بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های دولت به منظور تولید با کیفیت بذر در کشور اشاره کرد . طبق نتایج بررسی، هزینه تمام شده تولید بذر در طبقات مختلف پرورشی یک ، دو و سه گندم و جو به ترتیب ۵۱ ، ۴۲ و ۲۰ میلیون ریال در هکتار محاسبه شد . قیمت تمام شده هر کیلو بذر پرورشی یک ، دو و سه گندم و جو به ترتیب ۳۴۰۰۰ ، ۱۲۰۰۰ و ۵۷۱۵ ریال برآورد گردید. در صورت واگذاری امتیاز ر قم، قیمت هر کیلوگرم بذر ۴۴۴۶۵۷۶ ریال برآورد شد . در صورت فروش بذر در طبقات مختلف بذری ، قیمت هر کیلوگرم بذر پرورشی یک ، دو و سه و مادری گندم (چمران ) به ترتیب ۴۴۴۶۵۷۶، ۴۴۵۸۵۷۶، ۴۴۶۴۲۹۱ و ۴۴۷۰۰۰۶ ریال محاسبه گردید. درصورت فروش بذر گواهی شده، قیمت هر کیلوگرم بذر برابر حق مالکیت معنوی یا رویالیتی بذر خواهد بود. رویالتی بذر برابر پرداخت ۳۰۰ ریال به ازای هر کیلو فروش بذر توسط بخش دولتی و یا بخش خصوصی فروشنده بذر به موسسه تحقیقاتی می باشد.