سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین آقارشتی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ایران بخشی ازبزرگترین ناحیة دگرریختی وهمگرائی زمین است که حاصل دگرریختی باوسعت سه میلیون کیلومترمربع پوستةقاره ای دراثربازشدگی دریای سرخ وحرکت به سوی شمال خاوری ورقةعربستان وبرخوردصفحات عربی واورازیاست.ازسوی دیگر ورقةهنددرحال حرکت به سوی شمال _شمال باختری به سمت صفحة ایران است .برآینداین دوحرکت سبب چرخش ورقةایران نسبتبه اورازیا می شود . جکسون وهمکاران_ ۱۹۹۰)
یکی ازمهمترین رویدادهای این دگرریختی زمین لرزه می باشد.بررسی زمین لرزه های به وقوع پیوسته وکشف ارتباط آنها بازمین ساخت منطقه می تواندباعث شناخت استعدادلرزه خیزی مناطق مختلف کشورگردد. شناخت قابلیت لرزه خیزی وبرآورد بیشینه شتاب زلزله کمک شایانی درمقاوم سازی سازه هاجهت کاهش خسارات ناشی اززلزله به همراه دارد. لذا دراین مقاله سعی شده است تابابررسی خصوصیات سایزموتکتونیکی درناحیه شمال غرب ایران به مختصات، طول ۴۴ تا ۵۱ درجةشرقی وعرض ۳۴ تا ۴۰ درجةشمالی ،پارامترهای لرزه خیزی(؟؟Mmax,Mmin ) درگسترةطرح بااستفاده ازنرمافزار)کیکو_سالیوال ۱۹۹۰ (محاسبه گرددو بااستفاده از روابط کاهندگی زارع وآمبرسیز_سیمپسون و بور_جوینروفومال بیشینه شتاب زلزله درمحدودةطرح برآورد گردددرنهایت ،پرخطرترین مناطق لرزه خیزدرگسترة طرح شناسائی گردیده ولزوم مطالعات دقیق ریزپهنه بندی لرزه ای ونیز ساخت وسازمقاوم ترواصولی تر جهت پیشگیری هرچه بیشتردرمقابل خطرات وعوارض احتمالی زلزله های آینده پیشنهادمی گردد.