سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پاتریشیا اسکندری سنا – دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران شمال )

چکیده:

با فرا رسیدن بار رسوبی به محیط های بسته همچون سدها سبب کاهش حجم مخازن سدها و عمر مفید آنها شده که صاحبنظران را بر آن داشته تا با محاسب ة آهنگ روند فرسایش تا حدود ی بتوان در این راستا روند فرسایش را کنترل کرده و با تحلیل دقیق پارامترهای مؤثر بر فرسایش در منطقه بتوان تحقیق نسبتاً دقیقی از عمر مفید سازه های آبی همچون سدها بدست آورد .در این راستا روشی را ب اید اتخاذ نمود که کلیه عوامل و پارامترهای مؤثر موجود در هر من طقه باتوجه به اقلیم خاص و ساختار زمین شناسی و توپوگرافی و پوشش گیاهی و الگو و بافت زهکشی را دربر داشته و با توجه به اثرپذیری و اثر بخشی هر یک از پارامترهای موجود و مؤثر در هر منطقه امتیازهای مناسبی با توجه به نظر کارشناسانه در هر منطقه تدبین کرد .
بنابراین با ارائه روش جدید هودسن در برآورد فرسایش سعی بر آن شده که در این روش جدید نواقص روشهای قبلی اصلاح شده و نتایج حاصله در برآورد روند فرسایش و رسوب آوری رودخانه ها را به سمت صحت و دقت بالاتری سوق دهد . هر چند که هیچ روشی قطعیت ندارد و پایه و اساس تمام مفاه یم تجربه و آزمایش و آمار است و دوام و ثبات آن قراردادی است و پایانی ندارد که برای نزدیکتر شدن به قطعیت ، اطلاعات آماری بیشتری را می طلبد که ما در این روش به دلیل کم بودن اطلاعات آماری و رنج های رسوب شناسی در ایران ، به ویژه در این منطقه ، سعی خواهیم کرد در آینده با ادامه و پیگیری این روش را به قطعیت بیشتری سوق دهیم .