سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امین تقوی فر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت مهندسی مشاور دزآب
آرش ندری – رئیس دفتر مطالعات آبهای سطحی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

درمحاسبات هیدرولیک کانال های باز ،ضریب مانینگ باتوجه به وضعیت کانال مورد مطالعه به عنوان یکی ازاطلاعات اولی طراحی تخمین زده می شود قضاوت مهندسی درتخمین این ضریب نقش مهمی دارد دراین مقاله کوشش شده است تا با واسنجی نتایج اجرای نرم افزارGSTARS-3 برای محاسبه بارکل رسوب مخزن سد کرخه مقدار ضریب مانینگ به عنوان یکی از پارامترهای هیدرولیکی تعیین گردد.مدل به ازای ضرایب ۰۳۸ /۰ ، ۰۳ /۰ ،۰۲ /۰ اجرا گردید نتایج بدست آمده با استفاده ازحجم تجمعی رسوب واسنجی شده و بهترین مقدر ضریب مانینگ ۰۲ /۰ بدست آمد.