سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله یونسی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
امیرحمزه حقی آبی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محبوبه یونسی – دانشجوی مهندسی آب – دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

جریان کم رودخانه در حقیقت حداقل آب عبوری از بستر رودخانه است که بطور معمول کمترین جریان متوسط در طی چند روز متوالی مانند ۵، ۷و۳۰ روز در طول یکسال آماری می باشد که عموما میانگین متحرک ۷ روزه ملاک برآورد قرار میگیرد. برآوردجریان های کم رودخانه ای و شناخت خصوصیات آن در مطالعات خشکسالی، طراحی سیستم های انتقال آب از رودخانه (ایستگاه های پمپاژ و آبگیرها) ، طبقه بندی جریان های رودخانه، محاسبهمیزان ورود فاضلاب به داخل رودخانه با توجه به پتانسیل رقیق شدگی و در نهایت محاسبه میزان برداشت آب از رودخانه ، حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق، به منظور برآورد جریان های کم رودخانه ای ، از آمار ۲۴ ساله (سال آبی ۶۱-۱۳۶۰ تا ۸۴-۱۳۸۳) دبی روزانه ایستگاه های هیدرومتری رودخانه های موجود در زیر حوضه کرخه در محدوده استان لرستان استفاده شده است. این آمار درمرحله اول تحقیق، مورد آزمون همگنی قرار گرفته و پس از تایید همگنی آنها، میانگین متحرک ۷ روزه آنها تعیین شده است. در محاسبه دوره برگشت دبی کم رودخانه از نرم افزار Smada 6.0 با دوره برگشت های ۲، ۵، ۱۰ و ۲۵ سال استفاده شده است . برای کنترل اولیه توزیع ها از آزمون های نکوئی برازش کای اسکوئیر استفاده شدعه است. با توجه به مشخصات فیزیوگرافی زیر حوضه ها، روابط رگرسیونی مختلفی با دقت های متفاوت برای جریان های کم استخراج گردیده است. با مقایسه آمار موجود رودخانه ها و آمار تولید شده توسط روابط رگرسیونی میزان خطا نیز برای دوره برگشت های ۲،۵، ۱۰ و ۲۵ سال محاسبه گردیده است.