سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم آورند – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

برآورد پتانسیل آبی و محاسبه روانابهای ایجاد شده و درکل محاسبات هیدرولوژیکی شبکه های آبیاری و زهکشی برای محاسبه کانالها و زهکشها جزء مطالعات اولیه شبکه های آبیاری و زهکشی محسوب می گردد. در این مطالعه تعیین دبی سیلاب حوضه های فو قالذکر در محل تقاطع با شبکه به منظور بررسی تمهیدات حفاظتی لازم و کنترل و هدایت خروج آن از داخل شبکه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فصلی بودن جریان در حوضه آبریز آبراه هها و عدم وجود ایستگاه آب سنجی در آنها برای محاسبه و برآورد میزان آبگذری و سیلاب در آبراهه های مشرف به
شبکه آبیاری و زهکشی، از فرمولهای تجربی و آمار بارندگی منطقه به همراه اطلاعات فیزیوگرافی و مورفولوژیکی حوضه ها استفاده شده است. البته جهت شناخت کلی از وضعیت کیفی جریانهای سطحی منطقه و همچنین رسوبدهی حوضه های آبریز واقع در محدوده طرح از آمار و اطلاعات ایستگاههای آب سنجی مستقر در حوض ههای آبریز اطراف منطقه طرح درحد نیاز استفاده شده است. میزان میانگین آبدهی سالانه حوضه معادل ۶۹/۳ متر مکعب بر ثانیه بدست آمد همچنین درمحل بند انحرافی مقدار دبی ۱۷/۲ متر مکعب بر ثانیه برآورد گردید.دبی پیک سیلاب در دو محل آبراهه بند انحرافی و آبراهه چم کوره به ترتیب ۲۹۸ و ۲۵۹ متر مکعب بر ثانیه محاسبه شد. رابطه همبستگی دبی – رسوب منطقهو دبی ویژه رسوب مواد معلق ۱۳۸ تن در سال در کیلومترمربعبرآورد گردید. نتایج کیفی اب رودخانه ابوالفضل در محل ایستگاه هیدرومتری پل منجنیق به لحاظ شوری از درجه محدودیت کم تا متوسط و به لحاظ مسمومیت یونی (گیاهان حساس) و اثرات متفرقه مصرف آب درکشاورزی از درجه محدودیت کم برخوردار است و نهایتا می توان گفت که آب این رودخانه مشکلات خاصی را برای کشاورزان ایجاد نخواهد کرد و قابل استفاده است.