سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود کمری – کارشناس ارشد مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

برای سد های در حال بهره برداری، قسمت عمده ای از جریان ورودی به دریاچه سد، از ذوب برف ذخیره شده در ارتفاعات مشرف به در یاچه سد حاصل می گردد . پیش بینی جریانهای ورودی به مخزن سد ، طی ماههای مختلف سال ازمطالعه برف ذخیره شده در کوهستانها و در انتهای فصل بارش برف انجام می گیرد . حوضه آبریز رودخانه زهره به علت واقع شدن در یکی از مناطق محروم کشور و به علت شرایط توپوگرافی متراکم و نبود راه دسترسی مناسب به خصوص در فصل سرد سال ، فاقد اطلاعا ت برف سنجی می باشد . در این مقاله ، پیش بینی آبدهی رودخانه زهره با استفاده از آمار ذخیره برف بر اساس روش ذیل انجام گرفته است :
– اطلاع از میزان برف جامد و پراکنش آن در مناطق مختلف حوضه آبریز رودخانه زهره در ارتفاعات مختلف با کمک منحنی های هیپسومتری حوضه آبریز با اختلاف ارتفاع ۰۰۱ متری ، میانگین حداقل دمای ماهانه و نزولات جوی در هر یک از محدوده های ار تفاعی حوضه با استفاده از گرادیان موضعی دما و میزان نزولات جوی ماهانه .
– تعیین مرز تغییر برف از جامد به مایع و مقدار برف به تفکیک میزان برف در ارتفاعات مختلف طی ماههای مختلف سال .
– تعیین در صد سطح زیر پوشش برف در فصل وقوع برف .
– تعیین زمان ذوب برف و تغییر خط ذوب برف طی ماههای مختلف .
تعیین احجام ماهانه برف و ذوب ماهانه در حوضه آبریز رودخانه زهره . کاربرد این مدل میزان حجم آبدهی ماهانه ورودی به مخزن سد ها را با دقت مناسبی بدست می دهد