سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حامدرضا کیخسروی – کارشناس مهندسی فضای سبز بخش طرحهای فضای سبز امور آب و فاضلاب و انتقال س

چکیده:

از آنجاییکه در برنامه ریزی های جداسازی آب فضای سبز از آب شرب پیش و بیش از هر چیز برآورد آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز حایز اهمیت می باشد به منظور دستیابی به عددی که مبین نیاز آبی گیاهان فضای سبز در حال حاضر (وضع موجود) و نیز تخمین آب مورد نیاز گیاهان آندسته از فضاهای سبز که در آینده احداث می شوند (توسعه آتی) و بدنبال آن برنامه ریزی دقیق آبیاری ابتدا از میان روشهای گوناگون یک روش براساس مقایسه نموداری برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع ( ETo) انتخاب شده و سپس به تفکیک ماه برای هر سال ETo محاسبه می گردد در گام بعدی با مقایسه آماری بین حداکثرهای ETo در سالهای آماری سعی در انتخاب حدود اطمینان قابل قبولی می نماییم سپس با توجه به حدود اطمینان تعیین شده عدد مربوط به ETo برای منطقه مورد مطالعه انتخاب می گردد در ادامه نیز با لحاظ کردن ضریب فضای سبز که با توجه به گیاهان هر قطعه محاسبه شده و متاثر از ضرایب گیاهی تراکم پوشش و خرد اقلیم خواهد بود مقدار عددی ETLandscape محاسبه می شود بعد از آن مقادیر ضریب تبخیراز سطح خاک و ضریب انعطاف سیستم ETLandscape را تحت تاثیر قرار داده ودر نهایت با لحاظ نمودن سهم آب زیرزمینی نیاز آبشویی باران موثر و راندمان به میزان آب مورد نیاز دست یافته و هیدرومدول هر قطعه محاسبه می گردد این عدد مبین آب مورد نیاز هر قطعه در حاضر خواهد یود به منظور برآورد آب مورد نیاز قطعات فضای سبز در آینده اقدام به تعیین هیدرومدول آتی شده است به تریبت که بدست آوردن هیدرومدول پیش بینی اصلاحات کاهنده مصرف آب فضای سبز به هیدرومدول آتی دست یافته و با اعمال این هبدرومدول در مساحت های فضای سبز آینده میزان آب مورد نیاز این قطعات در زمان احداث برآورد می گردد در این مطالعه بطور موردی شهر رفسنجان مورد بررسی قرار گرفته و اعداد محاسبه در یک پارک با ارقام برداشت شده از کنتور ورودی پارک مورد واسنجی قرار گرفته است