سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود دادخواست – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه برای انجام مدل سازی و شبیه سازی موفق، نخستین گام اساسی، اتخاذ روشهای مناسب برای محاسبه خواص ترمودینامیکی بر اساس نتایج تجربی می باشد.در این مقاله نیز به بررسی یکی از خواص مهم ترمودینامیکی یعنی آنتالپی اضافی که در موازنه انرژی وهمچنین پیش بینی دقیق آن در افزایش دقت نتایج حاصل از شبیه سازی نقش اساسی دارد،پرداخته می شود. در ابتدا آنتالپی اضافی سیستم های دوتایی اتانول+ آب ، اتیل استات+ اتانول و اسید استیک+ آب بر اساس روشهایmodified UNIFAC و UNIFAC ، ASOGمحاسبه و با داده های تجربی مقایسه گردیدند. اما از
+( آنجایکه نتایج تجربی برای آنتالپی اضافی سیستم واکنشی چهار جزیی اسید استیک( ۱)+ اتانول( ۲)+ اتیل استات( ۳ در دسترس نمی باشد در ابتدا سعی بر آن شد تا بر اساس معادله تصحیح شدهآب( ۴) Redlich Kister ضرایب این ،معادله برای دو سیستم دوتایی اسید استیک+ آب و اتیل استات+ اتانول با دقت بسیار بالایی محاسبه شده و بر اساس آن آنتالپی اضافی برای سیستم واکنشی چهار جزیی پیش بینی شود که نتایج بدست آورده شده با روشهای ، ASOG modified UNIFAC و UNIFAC مقایسه گردیده است.