مقاله برآورد اثرات ژنتيكي و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي برخي از صفات كمي در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: برآورد اثرات ژنتيكي و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط براي برخي از صفات كمي در برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ×سال
مقاله برنج
مقاله تجزيه داي آلل
مقاله ترکيب پذيري خصوصي
مقاله ترکيب پذيري عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين اهداف اصلاحي برنامه هاي به نژادي اصلاح براي عملكرد دانه مي باشد. تعداد ۷ رقم برنج (حسني، ديلماني، سپيدرود، شاهپسند، صالح، ندا وIRFAON-215 ) و بذور حاصل از تلاقي داي آلل كامل آنها در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ كشت گرديدند. صفات تعداد روز از نشاكاري تا آغاز خوشه دهي، طول، عرض و مساحت برگ پرچم، ارتفاع گياه، طول خوشه، طول خروج خوشه از غلاف و وزن شلتوك هر بوته مورد اندازه گيري قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده وجود تفاوت هاي ژنتيكي بين ژنوتيپ ها بود. اثرات اصلي شامل تركيب پذيري عمومي، خصوصي، اثر معكوس و غيرمادري براي تمام صفات معني دار بود. اثر متقابل تركيب پذيري عمومي×سال براي صفات عرض برگ پرچم، ارتفاع گياه، طول خوشه، طول خروج خوشه از غلاف و وزن شلتوك هر بوته و اثر متقابل تركيب پذيري خصوصي×سال براي صفات تعداد روز از نشاكاري تا آغاز خوشه دهي، عرض و مساحت برگ پرچم، طول خوشه، طول خروج خوشه از غلاف و وزن شلتوك هر بوته معني دار بودند. براي صفات عرض و مساحت برگ پرچم و طول خوشه سهم اثر غالبيت بيشتر بود، در صورتي كه براي صفات تعداد روز از نشاكاري تا آغاز خوشه دهي، طول برگ پرچم، ارتفاع گياه، طول خروج خوشه از غلاف و وزن شلتوك هر بوته سهم اثر افزايشي بيشتر بود و گزينش براي صفات مذكور مي تواند مفيد باشد.