مقاله برآورد اثر عوامل محيطي در دوره پر شدن دانه بر وزن دانه در گونه هاي مختلف براسيکا (.B.junceae L.، B.rapa L.، Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: برآورد اثر عوامل محيطي در دوره پر شدن دانه بر وزن دانه در گونه هاي مختلف براسيکا (.B.junceae L.، B.rapa L.، Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براسيکا
مقاله دوره پر شدن دانه
مقاله بارندگي
مقاله درجه حرارت
مقاله کسر فتوترمال و وزن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر عوامل محيطي مانند دما، کسر فتوترمال و بارندگي در دوره پر شدن دانه بر وزن دانه گونه هاي مختلف براسيکا به مدت سه سال زراعي (۸۵ – ۱۳۸۲) با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در گنبد بررسي شد. بيست ژنوتيپ از گونه هاي مختلف براسيکا پنج ژنوتيپ کلزاي زمستانه(B. napus L.)، پنج ژنوتيپ کلزاي بهاره(B. napus L.)، پنج ژنوتيپ شلغم روغني (B. rapa L.) و پنج ژنوتيپ خردل زراعي (B. junceae L.) در تاريخ کاشت مناسب منطقه کشت شدند. در تمام گونه هاي مورد مطالعه، بين وزن هزار دانه با ميانگين دماي هوا، کسر فتوترمال و بارندگي در دوره پر شدن دانه رابطه خطي وجود داشت. افزايش تشعشع همراه با دماهاي نسبتا ملايم طي دوره ياد شده سبب افزايش وزن دانه شد. نرخ افزايش وزن هزار دانه به ازاي هر ميلي متر افزايش بارندگي در دوره پر شدن دانه در ژنوتيپ هاي کلزاي تيپ بهاره، کلزاي تيپ زمستانه، خردل زراعي و شلغم روغني به ترتيب ۰٫۰۰۹۴، ۰٫۰۲۴۷، ۰٫۰۱۰۵ و ۰٫۰۱۳۲ گرم بود. به ازاي افزايش هر روز طول دوره پر شدن دانه نيز وزن هزار دانه ژنوتيپ هاي کلزاي تيپ بهاره، کلزاي تيپ زمستانه، خردل زراعي و شلغم روغني به ترتيب ۰٫۰۵۳۳، ۰٫۱۶۸۲، ۰٫۰۴۵۶ و ۰٫۰۵۲۹ گرم افزايش يافت. اين روابط بيانگر واکنش بيشتر وزن دانه ژنوتيپ هاي کلزاي تيپ زمستانه به مساعد بودن عوامل محيطي در دوره پر شدن دانه بود. عدم وجود رابطه معني دار بين تعداد دانه در مترمربع و وزن دانه در گونه هاي مختلف براسيکا نشان داد که در اين مطالعه اندازه مخزن براي مواد فتوسنتزي تاثير معني داري بر وزن دانه نداشت، بلکه وزن دانه عمدتا تحت تاثير عوامل محيطي در دوره پر شدن دانه قرار گرفت.