سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس شرکت پ
علی خلیلی – استاد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
نوذر قهرمان – استادیار دانشکده مهندسی آب وخاک دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ۲۰ ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره اماری بیش از ۵۰ سال و پراکنشجغرافیایی – اقلیمی مناسب بودند انتخاب و داده های ماهانه آب و هوایی (شامل میانگین حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبی در هر روز از ماه، تعداد ساعات آفتابی، متوسط سرعت باد و بارندگی) در طی فصل رشد گند م از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. سپس تبخیر و تعرق از روش پنمن – مانتیث (FAO) و باران موثر از روش بیلان ابی برآورد شد و بدین ترتیب در هر ایستگاه مقادیر ماهانه و سالانه باران موثر و نیاز ابی در طی دوره ۵۰ ساله بدست آمد. در مرحله بعد مقادیر ماهانه و سالانه نیاز ابی و باران موثر بر توزیع های اماری مختلف برازش داده شد و پس از انتخاب برازنده ترین توزیع احتمالاتی مقادیر نیاز آبی و باران موثر دز زراعت گندم تعیین شد. توزیع های آماری مورد استفاده شامل توزیع نرمال، لوگ نرمال، مقادیر حدی، گاما ، ویبول ، لاپلاس و نمایی بودند و برای انتخاب بهترین توزیع از ازمون های کای – اسکوی ، اندرسن – دارلین و کلموگروف – سمیرنف استفاده شده است. نتایج بدست امده در ایستگاه های مختلف نشان داد که در اکثر ایستگاه های علیرغم تامین حد بارندگی مورد نیاز گندم (۳۰۰-۲۵۰ میلیمتر) بخاطر عدم توزیع متناسب الگوی بارندگی و نیز بالابودن دما، نیاز ابی گیاه برآورده نمی گردد وگیاه نیاز به آبیاری دارد.