سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا قنبرپور – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
آرش ملکیان – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین پارامترهای هیدرولوژیکی ح وزه آبخیزمثل ارتفاع و دبی اوج و …. از دید ایمنی ، جنبه اقتصادی طرح و عملکرد سازه های هی درولیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به اینکه اکثر حوزه های آبخیز کشورمان فاقد ایستگاه هیدرومتری می باشند برای برآورد این پارامترها می توان از روشهای غیر مستقیم ( مثلا روابط تجربی یا روشهای شبیه سازی ) استفاده کرد . تحقیق حاضر به منظور برآورد پا رامترهای هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز بالاده سعید آباد که از زیرحوزه های حوزه آبخیز تجن می باشد با استفاده از روشهای استدلالی و شماره منحنی انجام شده
است . مقادیر برآورد شده با روش شماره منحنی در مقایسه با مقادیر به دست آمده با روش استدلالی کمتر است که علت اصلی آن تاثیر نگهداشت اولیه، که در روش شماره منحنی به آن توجه می شود، می باشد . لازم به ذکر است این کاهش در دوره بازگشتهای پایین ۲) و ۵ و ۱۰ و (۲۵ ساله چشمگیر تر از دوره بازگشتهای بالا ۵۰) و (۱۰۰ سال می باشد .