مقاله برآورد ارزشگذاري اقتصادي، تفرجگاهي آبشار و محوطه تفريحي، تاريخي گنجنامه استان همدان و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت (CVM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزشگذاري اقتصادي، تفرجگاهي آبشار و محوطه تفريحي، تاريخي گنجنامه استان همدان و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت (CVM)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اکوتوريستي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله الگوي لوجيت
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله آبشار و محوطه تفريحي تاريخي گنجنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري چيانه رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: سراقي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
   آبشار و محوطه تفريحي تاريخي گنجنامه به عنوان يکي از جاذبه هاي اکوتوريستي و ژئوتوريستي استان همدان، از مناطق مهم گردشگري ايران مي باشد. لذا مطالعه ارزش اکو توريستي آن مي تواند در پيش بيني نيازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگري در منطقه موثر باشد. هدف اين پژوهش برآورد ارزش اکوتوريستي آبشار و محوطه تفريحي تاريخي با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط است. براي بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، الگوي لوجيت به روش حداکثر راستنمايي برآورد گرديد. داده هاي مورد نياز از طريق تکميل پرسش نامه و مصاحبه حضوري با ۱۸۰ بازديدکننده از منطقه مذکور جمع آوري گرديد. نتايج نشان داد که ۷۵ درصد بازديد کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده از آبشار مذکور مي باشند. همچنين متغيرهاي تحصيلات، جذابيت آبشار و محوطه تفريحي تاريخي گنجنامه، درآمد و قيمت پيشنهادي اثر معني داري روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند ولي متغيرهاي سن، جنسيت و اندازه خانوار از لحاظ آماري معني دار نبوده ولي علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. ميانگين تمايل به پرداخت افراد ۵۱۰۰ ريال و ارزش اکوتوريستي آبشار و محوطه تفريحي تاريخي گنجنامه سالانه حدود ۱۸۸۳۰۰۰۰۰۰ ريال برآورد گرديد.